Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY PLANUJĄCEGO ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W BRANŻY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ.

W terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, podmioty winny złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów w  formie pisemnej.Wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów określone są w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dostępne pod adresem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu:

http://www.psse.wroc.pl/index.php?go=8

Wniosek winien zawierać:

·         imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada;

·         określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

·         określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Do wniosku dołącza się:

1.      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;

2.       Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich;

3.       W przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych, - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Działalność w zakładzie zgodnie z art. 63.ust.1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności można rozpocząć po zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu lub po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów ( w przypadku zakładów podlegających takiemu wpisowi).

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów.

Rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o  wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP