Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 

MATERIAŁY I WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

W rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                         27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. zostały określone wymagania ogólne dla materiałów  i wyrobów przeznaczone do kontaktu z żywnością  Przepisy ww. rozporządzenia mają zastosowanie do materiałów i wyrobów, przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością, które w stanie gotowym do użytkowania przeznaczone są do kontaktu z żywnością, pozostają w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu lub można w sposób uzasadniony oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością albo nastąpi migracja ich składników do żywności w przypadku ich zastosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach.

Zgodnie z art. 3 cyt. regulacji materiały i wyroby powinny być produkowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych. Ponadto oznakowanie, reklama i sposób prezentowania materiału lub wyrobu nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd. Szczegółowe wymagania dotyczące znakowania określone zostały w art. 15 tego rozporządzenia. Ponadto do materiałów i wyrobów, które w chwili wprowadzania do obrotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywnością, dołącza się m.in. informację „do kontaktu z żywnością”, szczególne wskazówki dotyczące ich używania lub symbol, którego wzór zawiera załącznik II do rozporządzenia nr 1935/2004. Informacja powyższa nie jest obowiązkowa w przypadku wyrobów, które, ze względu na swoje właściwości, są w sposób oczywisty przeznaczone do kontaktu z żywnością. Do materiałów i wyrobów dołącza się również, jeśli jest to konieczne, specjalne zalecenia, których należy przestrzegać w celu ich bezpiecznego i właściwego używania.

 W odniesieniu do niektórych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określone zostały szczegółowe wymagania dotyczące ich produkcji i wprowadzania do obrotu. Są to wymagania dla:

  • materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • aktywnych i inteligentnychmateriałów i wyrobów: rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Na stronie internetowej GIS znajduje się informacja Komisji Europejskiej dot. materiałów                      i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

gis.gov.pl/images/bz/dgsante_food-contact_pl.pdf

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP