Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
 
Próbki na nosicielstwo Salmonella, Shigella przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 11.00 w Punkcie Przyjmowania Próbek w WSSE we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej Curie 73/77.

Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druk zlecenia można otrzymać w Punkcie Przyjmowania Próbek WSSE we Wrocławiu (ul. M. Skłodowskiej Curie 73/77) od czwartku do piątku w godzinach: od 12.00 do 14.00. Druk zlecenia dostępny jest również na stronie internetowej WSSE http://www.wsse.wroc.pl „Formularz zlecenia badań do celów sanitarno-epidemiologicznych- zlecanie trzech badań” w zakładce: Dokumenty do pobrania, Dokumenty do pobrania Oddziału Mikrobiologii.

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.

Sposób pobierania próbki kału do badania:
1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,
2/ pobrać kał (wielkość ziarna grochu) na koniec wymazówki,
3/ włożyć wymazówkę do probówki i upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,
4/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,
5/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-4,
6/ probówki przechowywać w chłodnym miejscu. NIE ZAMRAŻAĆ

Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Punktu Przyjmowania Próbek WSSE we Wrocławiu (ul. M. Skłodowskiej Curie 73/77) od poniedziałku do środy w godzinach: 8.00-11.00. Wraz z próbkami należy przynieść wypełnione zlecenie badania oraz potwierdzenie dokonania opłaty

Próbki zostaną przyjęte do badania wyłącznie po dokonaniu opłaty w wysokości 120,00 zł na konto: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. Curie Skłodowskiej 73/77; 50-950 Wrocław;
NBP O/WROCŁAW nr 68 1010 1674 0023 3622 3100 0000. W tytule przelewu należy podac imię i nazwisko osoby składającej próbki.

Wyniki badania należy odebrać po 7 dniach od dostarczenia próbek z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości w dniach od czwartku do piątku w godzinach: 12.00-14.00 w Punkcie Przyjmowania Próbek (ul. M. Skłodowskiej Curie 73/77).

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników (upoważnienie musi zawierać PESEL osoby badanej).
Z wynikami badania należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu wydania odpowiedniego orzeczenia.
WSSE w Wrocławiu nie zatrudnia lekarzy wydających w/w orzeczenia.

Pozostałe badania wykonywane przez Oddział Mikrobiologii:
• badania schorzeń układu pokarmowego o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym,
• badania bakteriologii ogólnej moczu, wymazów z gardła, nosa, ropy itp.
• badania na nosicielstwo Staphylococcus aureus MRSA
• badania na nosicielstwo Streptococcus agalactiae (gr. B)- GBS u kobiet w ciąży
• badania serologiczne w tym: boreliozy metodą ELISA, WB- western blot
• badania wirusów grypy metodą molekularną rt RT PCR
• wykrywanie toksyn Clostridium difficile metodą molekularną
• badania czystościowe na obecność bakterii i grzybów z powierzchni, z powietrza
• oznaczanie grzybów z próbek środowiskowych do rodzaju – metodą mikroskopową
• badania wskaźników kontrolujących proces sterylizacji

przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 14:00 w budynku przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu.

Badania wycenione zgodnie z cennikiem.

Cennik, druki zleceń dostępne są również na stronie internetowej WSSE http://www.wsse.wroc.pl w zakładkach: Dokumenty do pobrania, Dokumenty do pobrania Oddziału Mikrobiologii. „Formularz zlecenia badań”, „Formularz zlecenia badań czystościowych”, „Cennik badań mikrobiologicznych

Nie ma możliwości płatności kartą płatniczą
 


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP