Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 
Dział ZNS - aktualności
 
Składanie wniosków
 
Informacje dla składających wnioski
  1. Wnioski w sprawie można składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu w budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77 (parter - pokój nr 001) w godzinach od 7:25 do 15:00, lub drogą pocztową.
  2. Wnioski w sprawach załatwianych przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu należy składać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu.
  3. Jeżeli liczba stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przekracza 20, to zgodnie z przepisem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu jest wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Każdorazowo, przy wydawaniu postanowienia w wyżej wymienionej sprawie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu podaje informację na stronie internetowej http://wssewroclaw.pis.gov.pl/ o wywieszeniu postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu.
  4. Za czynności wykonywane w związku z wydaniem ww. opinii pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Powyższe opłaty może ponosić również osoba upoważniona przez ww. do podejmowania w ich imieniu zobowiązań finansowych. W związku z powyższym we wniosku należy wskazać płatnika i jego NIP.
 
 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP