Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Higieny Pracy
 

Kierownik Higieny Pracy
mgr Artur Trochimczuk
tel. 71 328 70 55(centrala) wew. 400
tel. 71 328 79 48
e-mail: hpsekretariat@wsse.wroc.pl

 
Zadania realizowane w Dziale Higieny Pracy:
 1. Nadzór i koordynacja działań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
  a) warunków higieny pracy,
  b) wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych,
  c) wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  d) wprowadzania od obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
  e) detergentów,
  f) zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
 2. Wydawanie opinii na wniosek Ministra Środowiska dot. warunków higieniczno-sanitarnych zakładów inżynierii genetycznej, w których ma być prowadzone zamknięte użycie GMO/GMM.
 3. Rozpatrywanie i załatwianie spraw dotyczących chorób zawodowych.
 4. Rozpatrywanie i załatwianie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydawane przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2.
 5. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2.
 6. Zbieranie i przetwarzanie informacji z zakładów pracy o czynnikach rakotwórczych.
 7. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  a) warunków higieny pracy, w tym ocen narażenia zawodowego,
  b) chorób zawodowych,
  c) stanu sanitarnego zakładów pracy w zakresie zagrożeń zawodowych, w tym chorób zawodowych.
 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP