Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Higieny Pracy
 

Kierownik Działu Higieny Pracy
dr inż. Artur Trochimczuk
tel. 71 328 70 55(centrala) wew. 400
tel. 71 328 79 48
e-mail: hpsekretariat@wsse.wroc.pl

 
Zadania realizowane w Dziale Higieny Pracy:
 1. Nadzór i koordynacja działań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
  a) warunków higieny pracy,
  b) wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych,
  c) wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  d) wprowadzania od obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
  e) detergentów,
  f) zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
 2. Wydawanie opinii na wniosek Ministra Środowiska dot. warunków higieniczno-sanitarnych zakładów inżynierii genetycznej, w których ma być prowadzone zamknięte użycie GMO/GMM.
 3. Rozpatrywanie i załatwianie spraw dotyczących chorób zawodowych.
 4. Rozpatrywanie i załatwianie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydawane przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2.
 5. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2.
 6. Zbieranie i przetwarzanie informacji z zakładów pracy o czynnikach rakotwórczych.
 7. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  a) warunków higieny pracy, w tym ocen narażenia zawodowego,
  b) chorób zawodowych,
  c) stanu sanitarnego zakładów pracy w zakresie zagrożeń zawodowych, w tym chorób zawodowych.
 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP