Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Oddział Higieny Radiacyjnej
 
Kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej
dr Piotr Demczuk
tel. 71 3287517, 71 3287055 wewn. 108

ul. Składowa 1/3; 50-209 Wrocław,
tel: 71 328-75-17, 71 328-70= 55 wewn. 106
e-mail: radiologia@wsse.wroc.pl

pododdział zamiejscowy w Kamiennej Górze:
ul. H. Sienkiewicza 5;
58-400 Kamienna Góra, tel: 75 645-01-57

pododdział zamiejscowy w Lubinie:
ul. 1-Maja 15; 59-300 Lubin, tel: 76 846-67-03

Zadania realizowane w Oddziale Higieny Radiacyjnej

I. promieniowanie jonizujące

 1. Wydawanie zezwoleń na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach stosujących źródła promieniowania jonizującego
 3. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków ochrony przed promieniowaniem w pracowniach rentgenowskich.
 4. Ocena warunków narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące w pracowniach rentgenowskich.
 5. Współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym w zakresie szkoleń osób odpowiedzialnych za stan ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich oraz w zakresie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej
 6. Współpraca z Państwową Agencją Atomistyki w zakresie wydawania zezwoleń dla zakładów stosujących izotopowe źródła promieniowania oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 7. Pomiary skażeń promieniotwórczych (Oddział Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu jest placówką Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych podlegającą Centralnemu Ośrodkowi Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych).
 8. Udział w prowadzeniu postępowań dochodzeniowych w sprawach chorób zawodowych pracowników narażonych na promieniowanie
 9. Badania zawartości izotopu cezu Cs-137 metoda spektrometrii gamma w próbkach żywności i wody zgodnie z procedurą PB-HR-04 „ Pomiar spektrometryczny stężenia radioaktywności izotopu cezu Cs-137 w próbkach produktów spożywczych i wody”, wyd. 01 z dnia 30.03.2012 r.
 10. Pomiar stężenia trytu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi metodą spektrometrii ciekło scyntylacyjnej, zgodnie z procedurą: PB-HR-05 „Tryt w wodzie – pomiar metodą spekrometrii ciekło scyntylacyjnej”, wyd. 03 z dnia 09.09.2014 r.

II. promieniowanie niejonizujące

 1. Prowadzenie nadzoru nad warunkami narażenia pracowników w jednostkach stosujących źródła pól elektromagnetycznych
 2. Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego w nadzorowanych jednostkach

III. dodatkowa działalność

1. Porady i konsultacje z zakresu:
- higieny radiacyjnej
- oceny zagrożeń w środowisku komunalnym i w środowisku pracy
2. Współpraca z:
- Państwową Agencją Atomistyki
- Państwowym Zakładem Higieny
- Głównym Inspektorem Sanitarnym
- Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie radiologii
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
- Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej
- Wojewodą w zakresie usuwania skutków zdarzeń radiacyjnych

 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP