Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 

Kierownik Działu Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
mgr Joanna Gadzińska
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 252
fax. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 260
e-mail: zywienie@wsse.wroc.pl

 

Zadania realizowane w Dziale Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

 1. Koordynowanie działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
  z żywnością, a także kosmetyków.
 2. Koordynowanie działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia i żywnością wzbogaconą.
 3. Koordynowanie działań w zakresie systemu RASFF (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności) na terenie województwa dolnośląskiego oraz współpraca
  z Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK) w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
 4. Koordynowanie działań w zakresie systemu RAPEX (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych) na terenie województwa dolnośląskiego oraz współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
 5. Nadzór merytoryczny oraz przeprowadzanie kontroli pionów Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa dolnośląskiego.
 6. Przeprowadzanie audytów zgodności postępowania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa dolnośląskiego z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 7. Ocena jakości zdrowotnej i znakowania pobranych do badań próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
  w ramach urzędowej kontroli żywności/monitoringu na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Rozpatrywanie odwołań/zażaleń podmiotów od decyzji/postanowień, wydanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na terenie województwa dolnośląskiego.
 9. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywienia zbiorowego zamkniętego, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym.
 10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie zagadnień objętych zadaniami Działu HŻŻiPU.
 11. Analiza i sporządzanie zbiorczych opracowań dotyczących warunków sanitarnych
  i higienicznych produkcji, obrotu oraz jakości zdrowotnej żywności, materiałów
  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, a także ocen sposobu żywienia na podstawie własnych materiałów kontrolnych oraz przesłanych przez podległe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
 12. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcją Ochrony Środowiska.
 13. Koordynowanie współdziałania na terenie województwa dolnośląskiego PIS, PIORIN, IJHARS, IOŚ w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP