Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Organizacji i Planowania
 

Kierownik Działu Organizacji i Planowania
mgr inż. Krzysztof Gorgol
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 220
tel. 71 328 65 67
fax. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 218
e-mail: gorgol@wsse.wroc.pl

 
Dział Organizacji i Planowania realizuje zadania organizacyjne wymagające koordynacji ponaddziałowych na potrzeby Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.
 

Staże absolwenckie dla osób bezrobotnych

Staż absolwencki dla osób bezrobotnych mogą odbyć osoby, które ukończyły studia kierunkowe o tematyce mającej zastosowanie w działalności Inspekcji Sanitarnej , są zarejestrowane w dowolnym Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadają status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.
Osoba zainteresowana odbyciem stażu absolwenckiego w WSSE we Wrocławiu powinna złożyć osobiście lub przesłać do Działu Organizacji i Planowania (ul. M.C. Skłodowskiej 73/77, I piętro, pokój 104) następujące dokumenty:

  1. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów;
  2. Kserokopię wpisu do rejestru bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy potwierdzający status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku;
  3. CV oraz list motywacyjny.

W zależności od przeprowadzonej analizy bieżących potrzeb kadrowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu i decyzji Dyrektora WSSE podjęte zostaną czynności o których wnioskodawca zostanie powiadomiony.

 

Praktyki studenckie

W WSSE we Wrocławiu organizowane są praktyki studenckie, których program musi odpowiadać działalności statutowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Praktyki studenckie realizowane są na podstawie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy WSSE we Wrocławiu a uczelnią wyższą kierującą studentów. Porozumienie określające termin i zakres tematyczny praktyki oraz prawa i obowiązki stron podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania uczelni oraz Dyrektor WSSE we Wrocławiu.
Praktykę studencką w WSSE we Wrocławiu może odbywać osoba, która:

  1. ukończyła pierwszy rok studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  2. posiada skierowanie z uczelni wyższej podpisane przez uprawnionego przedstawiciela uczelni;
  3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w WSSE we Wrocławiu.

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP