Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 

Kierownik Działu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Marek Glabian
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 254
tel. 71 328 03 06
e-mail: zns@wsse.wroc.pl

 
Zadania realizowane przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
 1. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
  Art. 53 i art. 58 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 2. Uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu.
  Art. 48 ust. 1 i art. 58 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 3. Opiniowanie projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  Art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 4. Wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych i związanych z higieną radiacyjną.
  Art. 70 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 5. Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko związanych z higieną radiacyjną.
  Art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.).
 6. Wydawanie opinii w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych i inwestycji związanych z higieną radiacyjną.
  Art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 2 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 7. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Art. 11, pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.).
 8. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Art. 17 pkt 6, lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.).
 9. Uzgadnianie projektów uchwał utworzenia strefy przemysłowej.
  Art. 136d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 t.j.).
 10. Opiniowanie projektów planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
  Art. 101l ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 t.j.).
 11. Opiniowanie w zakresie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku
  Art. 13 ust. 6 pkt 6 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r. poz. 1789 z poźn zm.).
 12. Uzgadnianie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego przedstawiającej rozwiązania inne niż określone w warunkach technicznych przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących.
  § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.).
 13. Wydawanie zgody w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu na oświetlenie pomieszczeń stałej pracy wyłącznie światłem sztucznym, zagłębienie pomieszczeń produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu otaczającego terenu.
  § 58 ust. 2 i § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.), § 18 ust. 2 i § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 14. Wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt.
  § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 15. Uzgadnianie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i od granicy działki sąsiedniej.
  § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.).
 16. Uzgadnianie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
  § 36 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.).
 17. Wydawanie opinii w sprawie odległości miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i od granicy z sąsiednia działką.
  § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.).
 18. Uzgadnianie odległości otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
  § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 81 t.j.).
 19. Opiniowanie dotyczące spełnienia warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków którego organem założycielskim jest starosta
  Art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2015r. poz. 1087 z poźn. zm..).
 20. Opiniowanie w sprawie spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących placówki wsparcia dziennego, którego organem założycielskim jest starosta
  Art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 t.j.).
 21. Opiniowanie projektów pracowni lub gabinetów rentgenowskich wraz z projektami osłon stałych oraz wentylacji.
  § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 nr 180, poz. 1325).
 22. Wydawanie opinii o dopuszczeniu statków do eksploatacji, wymaganej przy ubieganiu się o uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej.
  Art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1458 z póxn. zm.).
 23. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych związanych z higieną radiacyjną i obiektów podmiotów dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w którym powiat jest podmiotem dominującym.
  Art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).
 24. Wydawanie opinii w sprawie zakładanego lotniska, wymaganej przy ubieganiu się o zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska.
  Art. 55 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016r. poz. 605 z późn. zm.).
 25. Załatwianie skarg na działanie państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.
  Art. 12 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1412 z późń. zm.).
 26. Załatwianie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.
  Art. 12 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1412 z późń. zm.).

 

 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP