Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
 
Zadania Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
 
Zdrowie Publiczne i Promocja Zdrowia
 
Kontakt z Działem
 

Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
mgr Teresa Godzwon
tel. 71/ 328 70 55 wew. 130

SEKRETARIAT
inż. Paulina Trebenda
e-mail: hdmnadzor@wsse.wroc.pl
oswiata@wsse.wroc.pl

tel. 71/ 328 70 55 wew. 118

 
Zadania pionu Higieny Dzieci i Młodzieży
 

Działalność pionu Higieny Dzieci i Młodzieży wynika z art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z póź. zm.).
Do zakresu działania Higieny Dzieci i Młodzieży należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących:

 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji.

1. Realizacja zadań nałożonych na Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz
w ośrodkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, poprzez m.in. oceny:

 • środowiska fizycznego w miejscu pobytu dzieci i młodzieży;
 • organizacji stanowiska pracy ucznia;
 • dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
 • rozkładów zajęć lekcyjnych oraz higieny procesów nauczania
 • warunków wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 • warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych;
 • warunków do prowadzenia praktycznej nauki zawodu;
 • realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkołach;
 • stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych.

2. Realizacja wyżej wymienionych zadań poprzez:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi;
 • dokonywanie ustaleń kontrolnych;
 • sporządzanie protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych, prowadzenie postępowania administracyjnego;
 • uczestnictwo w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży;
 • wykonywanie czynności nadzoru sanitarnego, przeprowadzanie badań, analiz i pomiarów środowiskowych.

3. Działania w ramach nadzoru II instancji:

 • merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników zatrudnionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych na stanowiskach do spraw higieny dzieci i młodzieży;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych;
 • prowadzenie szkoleń oraz udzielanie instruktażu pracownikom powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

4. Zadania dodatkowe:

 • gromadzenie, analizowanie materiałów, sporządzanie informacji, ocen z zakresu: higieny procesów nauczania, wychowania, wypoczynku, warunków zdrowotnych i stanu sanitarno-technicznego placówek dziecięco-młodzieżowych w województwie dolnośląskim;
 • inicjowanie działań w celu zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, ochrony zdrowia dzieci i młodzieży przed wpływem warunków szkodliwych i uciążliwych;
 • zbieranie i analizowanie materiałów do prac i zagadnień problemowych związanych ze środowiskiem dziecięco-młodzieżowym zlecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny
 • załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
Zadania Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocja Zdrowia
 

Do zakresu pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia należy działanie na rzecz zdrowia publicznego.
Działalność pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynika z:

 • art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z póź. zm.).
  Pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych
 • Ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916),
 • Narodowego Programu Zdrowia opracowanego na lata 2016-2020,
 • Aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na terenie woj. dolnośląskiego.
  Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
 • ukierunkowuje swoje przedsięwzięcia na zapoznanie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
 • popularyzuje zasady higieny i racjonalnego odżywiania, metody zapobiegania chorobom oraz udzielania pierwszej pomocy;
 • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania, eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie ludzi
 • współpracuje w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej z placówkami
  oświatowo-wychowawczymi, szkołami różnego poziomu kształcenia; zakładami leczenia działającymi na terenie woj. dolnośląskiego, organizacjami i instytucjami, z władzami lokalnymi oraz ze środkami masowego przekazu.
Programy
 
 1. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce:
  " CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" - program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej.
  „BIEG PO ZDROWIE”Program edukacyjny dla uczniów IV klas szkół podstawowych.
 2. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (lata 2017-2021)
 3. "TRZYMAJ FORMĘ!" - program edukacyjny dla młodzieży.
 4. ”ARS, czyli jak dbać o miłość?”Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" - projekt adresowany do kobiet w wieku prokreacyjnym.
 5. "WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK" - lokalny program edukacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV.
Cykliczne Działania Akcyjne
 
 1. "Akcja Zimowa" - działania o tematyce prozdrowotnej skierowane do dzieci i młodzieży przebywających na wypoczynku, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa.
 2. "Akcja Letnia" - działania skierowane do dzieci, młodzieży a także osób dorosłych podnoszące kwestie bezpiecznego letniego wypoczynku.
 3. "Światowy Dzień Zdrowia" - akcja inicjowana przez Światową Organizację Zdrowia, co roku podejmująca inny zakres zagadnień związanych ze zdrowiem.
 4. "Światowy Dzień bez Tytoniu" - 31 maja - działania z zakresu profilaktyki tytoniowej
 5. "Światowy Dzień Rzucania Palenia" - 3 czwartek listopada - działania z zakresu profilaktyki tytoniowej mające na celu zachęcenie osób palących do zaprzestania palenia.
 6. "Światowy Dzień Seniora" - 1 października - działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.
 7. "Światowy Dzień Walki z AIDS" - 1 grudnia - działania informacyjno-edukacyjne związane z profilaktyką HIV/AIDS.
 
 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP